jacks centre indoor bowls club - latchingdon                                                             Friday  18/10/2019

Jacks Centre Matches 2019/20

DateDayTimeVenueCompetitionOpponentsTypeColour 
18/10/19Friday14:30HOMEFriendlyEssex V P6 MenWhitesMeal
19/10/19Saturday14:30HOMEFriendlyFord Sport6 MixedGreysT&B
20/10/19Sunday15:00HOMEFriendlyChelmsford & District6 MixedWhitesMeal
23/10/19Wednesday14:30HOMEFriendlyHockley4 MixedGreysT&B
27/10/19Sunday15:00HOMEFriendlyAveley6 MixedGreysMeal
30/10/19Wednesday14:30HOMEFriendlySouthend & District6 MixedGreysMeal
02/11/19Saturday14:30HOMEFriendlyPrittlewell6 MixedWhitesT&B
03/11/19Sunday15:00HOMEFriendlyDanbury5 MixedWhitesMeal
09/11/19Saturday14:30HOMEFriendlySouth Woodham4 MixedGreysT&B
10/11/19Sunday14:30HOME New Bowlers Competition GreysT&B
13/11/19Wednesday10:30AWAYFriendlySouthend3 LadiesWhitesT&B
15/11/19Friday14:30HOMEFriendlyPresident Select6 MenWhitesMeal
16/11/19Saturday14:30HOMEFriendlyDengie Hundred6 MixedGreysT&B
20/11/19Wednesday14:30HOMEFriendlyR.H.P.4 MixedGreysT&B
23/11/19Saturday14:30HOMEFriendly 5 MixedGreysT&B
24/11/19Sunday15:00HOMEFriendlyStock & Buttsbury6 TriplesWhitesMeal
07/12/19Saturday15:00HOME Dinner / Dance   
08/12/19Sunday14:30AWAYFriendlySouthend3 MixedGreysT&B
11/12/19Wednesday14:30HOMEFriendlyBrentwood6 MixedGreysMeal
14/12/19Saturday14:30HOMEFriendlyBasildon & District6 MixedWhitesMeal
04/01/20Saturday14:15AWAYFriendlyColchester6 MixedGreysMeal
05/01/20Sunday15:00HOMEFriendlyStocks & Buttsbury6 TriplesWhitesMeal
08/01/20Wednesday14:30HOMEFriendlyHockley4 MixedGreysMeal
11/01/20Saturday14:30HOMEFriendlySouth Woodham4 MixedGreysT&B
12/01/20Sunday15:00HOMEFriendlyChelmsford6 MixedGreysT&B
15/01/20Wednesday14:30HOMEFriendlyEssex v Middlesex6 MenWhitesMeal
18/01/20Saturday14:30HOMEFriendlyTillingham6 MixedGreysT&B
19/01/20Sunday15:00HOMEFriendlyBraintree6 MixedGreysT&B
22/01/20Wednesday14:30HOMEFriendlyRunwell6 MixedGreysMeal
26/01/20Sunday15:00HOMEFriendlyDengie Hundred6 MixedGreysT&B
31/01/20Friday14:30HOMEFriendlyEssex v Kent6 MixedWhitesMeal
01/02/20Saturday14:30HOMEFriendlyFalcon6 MixedGreysMeal
02/02/20Sunday15:00HOMEFriendlyWitham5 MixedGreysT&B
05/02/20Wednesday14:30HOMEFriendlyEssex Group Three6 MenWhitesMeal
08/02/20Saturday14:30HOMEFriendlyBillericay6 MenGreysT&B
09/02/20Sunday14:30AWAYFriendlyRayleigh4 MixedGreysT&B
12/02/20Wednesday14:00HOMEFriendlySouthend3 LadiesGreysT&B
16/02/20Sunday15:00HOMEFriendlyFord Sport6 MixedGreysT&B
19/02/20Wednesday14:30HOMEFriendlyBasildon & District6 MixedWhitesMeal
21/02/20Friday09:00HOMEGala DayGala Day   
22/02/20Saturday14:30HOMEFriendlyWrittle6 MixedGreysT&B
23/02/20Sunday15:00HOMEFriendlyTipTree6 TriplesGreysT&B
26/02/20Wednesday14:30HOMEFriendlyEssex v Suffolk6 MenWhitesMeal
29/02/20Saturday14:30HOMEFriendlyDanbury5 MixedGreysT&B
04/03/20Wednesday14:30HOMEFriendlyMaldon3 LadiesGreysT&B
07/03/20Saturday14:30HOMEFriendlyHavering6 MixedGreysMeal
08/03/20Sunday10:00HOME Open Day   
11/03/20Wednesday14:30HOMEFriendlyWickford6 MixedGreysT&B
13/03/20Friday14:30HOMEFriendlyLadies County President Day6 LadiesWhitesMeal
18/03/20Wednesday14:30HOMEFriendlyWrittle6 MixedGreysT&B
21/03/20Saturday14:30HOMEFriendlyBurnham Hill Side6 MixedGreysT&B
22/03/20Sunday15:00HOMEFriendlyMaldon6 MixedGreysT&B
27/03/20Friday14:00HOMEFriendlyEssex Ladies6 LadiesWhitesMeal
29/03/20Sunday14:30HOME Presidents Day7 MixedWhitesMeal
01/04/20Wednesday14:30HOMEFriendlyPrittlewell4 MixedWhitesT&B
05/04/20Sunday10:00HOME A G M   
05/04/20Sunday15:00HOMEFriendlyChelmsford6 MixedGreysT&B